Územní plán Všechlapy I

Zpráva ze dne: 10.10. 2010
ÚZEMNÍ PLÁN VŠECHLAPY
Textová část
ZHOTOVITEL:
ING. ARCH. MARIE HORVÁTHOVÁ
VOLYŇSKÁ 14, 100 00 PRAHA 10
tel.: 603 210 084, e-mail: marie@horvath.cz
OBJEDNATEL:
OBEC VŠECHLAPY
257 26 DIVIŠOV
1
ZPRACOVATELÉ:
ING. ARCH. MARIE HORVÁTHOVÁ
ING. PAVEL HOLUBEC
DATUM ZPRACOVÁNÍ:
02/2010
UPRAVENO K VYDÁNÍ: 10/2010
PARÉ ČÍSLO:
Obsah
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Vymezení zastavěného území
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Občanské vybavení
Veřejná prostranství
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů
Koncepce uspořádání krajiny
Územní systém ekologické stability
Prostupnost krajiny
Protierozní opatření
Opatření proti povodním
Koncepce rekreačního využívání krajiny
Plochy pro dobývání nerostů
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu
Zastavěné území a zastavitelné plochy
Podmínky pro využití ploch
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšná opatření
Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
33
46
8
11
18
20
2
j)
k)
l)
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro
pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání
regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
20
21
21
21
Obec Všechlapy
Č.j.: …... Ve Všechlapech dne …................
Územní plán Všechlapy
Zastupitelstvo obce Všechlapy, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
v y d á v á
Územní plán Všechlapy
a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území ke dni 3. 9. 2007 bylo vymezeno samostatným postupem a vydáno
jako opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Všechlapy dne 3. 9. 2007.
Aktualizované zastavěné území je vymezeno k 1. 1. 2010.
Vymezené zastavěné území obce Všechlapy je vyznačeno v grafické části
dokumentace územního plánu, ve výkresu základního členění území obce, v hlavním
výkresu, ve výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření, a ve výkresu dopravní a
technické infrastruktury.
b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT
Koncepce rozvoje území obce
Cílem územního plánu je stanovení koncepce rozvoje obce, která vychází z historického
vývoje osídlení, současného stavu a vývojových trendů v území. Rozvoj obce je
navržen jako vyvážený, v přiměřeném plošném rozsahu, který odpovídá velikosti obce a
3
jejímu významu ve struktuře osídlení.
Územní plán navrhuje obec Všechlapy rozvíjet jako malé sídlo s převážně obytnou
funkcí. V území se nenavrhují nové plochy pro výrobu a skladování. Stávající zařízení
jsou stabilizovaná v současném rozsahu. Ekonomická aktivita obyvatel se bude i nadále
realizovat ve větší míře mimo obec.
Územní plán posiluje funkci denní rekreace obyvatel návrhem úpravy veřejných
prostranství a navazujících sportovních zařízení.
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Základem koncepce je identifikace hodnot území, na níž dále staví podrobnější
specifikace vhodných opatření, která zohledňují možnosti obce a širší společensko –
ekonomické vztahy.
Kulturní hodnoty území spočívají v jedinečnosti utváření sídla, které poskytuje doklad
předchozího historického vývoje obce. Na charakter sídla je třeba dbát zejména při
umísťování staveb na pozemku, jejich dostavbách a stavebních úpravách. Důraz je
třeba klást zejména na hmotové řešení a respekt vůči sousední, historicky vzniklé
zástavbě. Také je třeba zachovávat rozmanitost architektonických řešení a vyvarovat se
typizované zástavby. Výstavba musí respektovat své okolí a širší územní vztahy.
V obci se nenacházejí nemovité kulturní památky.
V územním plánu jsou v celém řešeném území navržena opatření k ochraně kulturní
krajiny a zvýšení ekologické stability území. Koncepce ochrany a rozvoje přírodních
hodnot se opírá zejména o návrh územního systému ekologické stability a zachování
krajinně–stabilizujících způsobů využití (lesy, trvalé travní porosty, krajinná zeleň). Dále
o doplnění liniové zeleně a koncepční řešení zeleně v sídle, vymezení veřejné zeleně v
centru obce a na vymezení nezastavitelných zahrad či sadů u nové zástavby.
Navrhovaná koncepce rozvoje území:
- respektuje významné krajinné prvky a krajinný ráz,
- nezvyšuje podíl orné půdy,
- chrání vodní toky a jejich koryta,
- respektuje navrhovaný územní systém ekologické stability území,
- respektuje poddolovaná území, sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace:
13907 HDD, štola č. 1 Všechlapy
13906 HDD, dobývky Všechlapy
13908 HDD, štola č. 2 Všechlapy
5929 odval, štola Všechlapy
5631 odval Všechlapy, přivaděč Želivka II.
- chrání les (pozemky určené k plnění funkcí lesa); dotčení ochranného pásma
lesa je přípustné po projednání s orgánem státní správy lesů; stavby rodinných
domů v ochranném pásmu lesa nelze umístit blíže než 30 m od hranice lesa
- ve stanoveném záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy
c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Urbanistická koncepce
Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánování. Hlavním
principem je zachování historické urbanistické struktury sídla a zvýšení kvality obytného
prostředí.
Vlastní sídlo bude rozvíjeno jako souvisle zastavěné území. Bude preferován venkovský
4
charakter zástavby drobn jšího m ítka (rodinné bydlení v zeleni). ě ěř Stávající plochy pro
bydlení, včetně hospodářských částí a provozů drobné výroby, jsou návrhem územního
plánu respektovány. Nové zastavitelné plochy pro bydlení a smíšené funkce jsou
vymezeny v návaznosti na sídlo Všechlapy.
Ostatní části zastavěného území obce, tj. Nový Mlýn, Krupičkův Mlýn, výrobní plocha
(stáčírna pramenité vody), plochy rodinné rekreace a hromadné rekreace, jsou
stabilizované a nejsou v návrhu územního plánu navrženy k rozšíření.
Stabilizovaná je rovněž plocha dopravní vybavenosti (čerpací stanice) u dálnice D1.
Ve volné krajině je povoleno umístění pouze takových staveb a zařízení, která jsou v
souladu s podmínkami využití stanovenými pro jednotlivé funkční plochy.
Koncepce bydlení
Obec Všechlapy si zachová převážně obytnou funkci. Nové zastavitelné plochy jsou
navrženy pro bydlení – venkovské (BV) a plochy smíšené obytné (SV). Regulativy jsou
stanoveny tak, aby nové stavební pozemky byly vymezeny na velkých parcelách, kde
kromě bydlení je umožněna též realizace dalších činností - možnost umístění zařízení
občanské vybavenosti a služeb, pokrývajících potřeby obce, a umožnit rozvoj
podnikatelských činností.
Rozvoj je směrován do ploch, které bezprostředně navazují na zastavěné území obce.
Návrh územního plánu vymezuje plochy pro umístění cca 34 až 44 rodinných domů.
Koncepce rekreace
je zaměřena na posílení funkce denní rekreace obyvatel obce, navrhuje úpravu centra,
tj. prostoru návsi, zeleně podél vodoteče a požární nádrže, prostoru u obecního úřadu s
dětským hřištěm a navazující plochy sportovního hřiště, doplnění zelení a mobiliářem, a
celkovou kultivaci prostředí.
Nově vymezené pěší cesty s doprovodnou zelení navazují na účelové komunikace a
vymezené turistické cesty a cyklostezky. Navržena je úprava komunikací a pěších cest,
cestní síť je navržena k obnově.
Výroba
Stávající plochy výroby v obci jsou stabilizované, nejsou vymezeny zastavitelné plochy
pro výrobu a skladování.
Podmínky využití území umožňují umístění drobných provozoven a řemeslnických dílen
v rámci ploch venkovského bydlení.
Koncepce veřejné infrastruktury
Územní plán nevymezuje nové plochy pro občanské vybavení ve veřejném zájmu,
stabilizuje plochy pro sport a zařízení občanské vybavenosti v současném rozsahu.
Zastavitelné plochy
Zastavitelné plochy pro bydlení – venkovské (lokality Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9) a
plochy smíšené obytné – venkovské (Z8) navazují na zastavěné území obce.
Plocha smíšená obytná - venkovská je vymezena v návaznosti na zemědělskou
usedlost, se záměrem rozšíření stávající plochy.
Rozsah zastavitelných ploch umožňuje stanovit dlouhodobou a variabilní koncepci
rozvoje obce.
Výčet jednotlivých zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy pro bydlení:
5
označení navržené využití výměra [ha] popis, podmínky
orientační počet rodinných domů (RD)
Z1 BV 0,14 plocha na severním okraji zastavěného
území, při silnici III/11124;
podmínka: dopravní obsluha bude
řešena ze stávající místní komunikace,
ne napojením nového sjezdu ze silnice;
ZPF: V. třída ochrany
1 RD
Z2 BV, ZS 0,61 enkláva uvnitř zastavěného území;
část plochy v údolí potoka vymezena
jako zahrada v zastavitelném území;
ZPF: V. třída ochrany
1 RD
Z3 BV 1,77 plocha na jihozápadním okraji sídla;
podmínkou je pořízení územní studie, její
schválení a vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti;
okrajová část plochy, dotčená ochranným
pásmem vrchního el. vedení, bude
využita pro umístění obslužné
komunikace;
ZPF: V. třída ochrany
8 RD
Z4 BV, DU 2,37 plocha na jižním okraji sídla;
podmínkou je pořízení územní studie, její
schválení a vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti;
nová el. stanice na okraji lokality;
ZPF: II. třída ochrany
16 RD
Z5 BV 0,42 podmínkou je zajištění odpovídajícího
příjezdu;
ZPF: II. třída ochrany – 64%
V. třída ochrany – 36%
1 - 2 RD
Z6 BV 0,35 plocha na severním okraji sídla, dopravní
obsluha ze stávající místní komunikace;
ZPF: V. třída ochrany
2 - 3 RD
Z7 BV, ZS 0,61 plocha na severním okraji sídla, v
minulosti zde byla umístěna drůbežárna
(objekt + výběh); část plochy, která se
nachází v ochranném pásmu lesa, je
vymezena jako zahrada v zastavitelném
území;
podmínkou je zajištění odpovídajícího
příjezdu, a
pořízení územní studie, její schválení a
vložení dat o této studii do evidence
6
územn ě plánovací činnosti;
ZPF: II. třída ochrany
3 RD
Z8 SV 0,15 plochy smíšené obytné – venkovské;
plocha za objektem statku, rozšíření
stávající plochy;
ZPF: IV. třída ochrany
1 RD
Z9 BV 0,18 plocha zahrady za rodinným domem,
podmínkou je zajištění odpovídajícího
příjezdu;
ZPF: V. třída ochrany
1 RD
Bydlení celkem 6,60 34 až 44 RD
Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz. kap. f).
Sídelní zeleň
V návrhu jsou vymezené nezastavitelné plochy, které člení zastavěné území obce a
jsou pro Všechlapy charakteristické – plochy zeleně v údolí potoka, který protéká
středem sídla, a navazující plochy zahrad a veřejné zeleně. Uchování nezastavěných
ploch a podílu zeleně má důležitou retenční funkci a výrazné kompoziční působení.
Předmětem návrhu je včleňování doprovodné zeleně ke komunikacím a vodotečím.
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSTĚNÍ
Dopravní infrastruktura
Územím obce prochází dálnice D1 a silnice III. třídy č. 11124 a 11127.
Návrh územního plánu tyto komunikace respektuje a zajišťuje jejich územní ochranu.
Trasy jsou stabilizované; územní plán nenavrhuje žádné změny ve směrovém a
šířkovém uspořádání silnic III. třídy.
V nově vymezených plochách bude ponechán dostatečný prostor pro uložení
inženýrských sítí. Odvodnění pozemků nesmí být napojeno do silničních příkopů.
Místní komunikace
Síť místních komunikací bude doplněna o nové úseky pro obsluhu navržených
zastavitelných ploch, napojené na stávající místní komunikace.
Místní komunikace v řešených lokalitách nebudou napojeny novými sjezdy ze silnice III.
třídy.
Účelové komunikace
Návrh vymezuje plochy účelových komunikací. Stávající polní cesty jsou navrženy k
úpravě a doplnění doprovodné zeleně. Účelová cesta severním směrem na Brtnici je
navržena k úpravě a zajištění její prostupnosti.
Turistické cesty, cyklotrasy
Územím prochází řada značených turistických cest a cyklotras, které jsou návrhem
respektovány.
Nové pěší cesty a cyklostezky mohou být realizovány na smíšených plochách
nezastavěného území, v souladu s regulativy těchto ploch, téměř kdekoliv v krajině.
7
Návrh nespecifikuje jejich přesné trasování.
Hromadná doprava
Rozšíření linek hromadné dopravy není uvažováno.
Hluk z dopravy
Zdrojem hluku z dopravy může být provoz na silnici III/11124, která prochází
zastavěným územím obce. Intenzita provozu je minimální a nezatěžuje životní prostředí
v obci nadměrnou hladinou hluku.
Dálnice D1, která v krátkém úseku prochází východní částí území obce, je vedena ve
vzdálenosti 800 m od sídla; provoz na dálnici nemá negativní dopad na životní prostředí
v obci.
Silnice III/11127 se nedotýká zastavěného území.
Technická infrastruktura
Vodní hospodářství
Zásobování pitnou vodou
Ve Všechlapech je v provozu obecní vodovod, zdrojem vody je štolový přivaděč Želivka
– Praha. Zásobování pitnou vodou z tohoto zdroje je zajištěno pro potřeby rozvoje obce
i výhledově.
Kanalizace
V obci není soustavná kanalizace s čistírnou odpadních vod, pouze síť dešťové
kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou u jednotlivých nemovitostí odváděny do jímek
k vyvážení nebo septiků.
Předmětem návrhu územního plánu není kanalizace s čistírnou odpadních vod.
Vzhledem k rozsahu navrhovaných zastavitelných ploch pro bydlení se výhledově
předpokládá výstavba soustavné kanalizace s následnou čistírnou odpadních vod.
Rezervní plocha pro umístění čistírny je vymezena na východním okraji sídla. Po
vybudování obecní kanalizace s čistírnou odpadních vod budou jímky a septiky
vyřazeny z provozu.
Likvidace dešťových vod v plochách pro bydlení bude řešena vsakem na pozemcích
rodinných domů. Při větším rozsahu výstavby je nutné hydrogeologické posouzení
reálné možnosti vsaku, a návrh opatření, aby se odtokové poměry v území nezměnily.
Energetika
Zásobování elektrickou energií je zajištěno venkovním vedením o napětí 22 kV a sítí
trafostanic. Rozšíření sítě je navrženo s ohledem na zvýšení odběrů v nových
zastavitelných plochách (elektrická stanice v lokalitě Z4).
Plynofikace obce není uvažována.
Nakládání s odpady
V obci je zaveden systém separovaného sběru odpadu pro základní druhy odpadů, a
odvoz na skládku mimo území obce. Tato koncepce se návrhem územního plánu
nemění.
Sběrný dvůr pro deponování recyklátů není navrhován.
Nakládání s bioodpadem z domácností je řešeno individuálně, kompostováním.
Občanské vybavení
Stávající občanské vybavení je územním plánem respektováno. Žádné další návrhy
veřejného občanského vybavení nejsou požadovány, samostatné plochy pro občanskou
vybavenost nejsou vymezeny.
Jednotlivá zařízení občanské vybavenosti mohou být umístěna v rámci ploch pro
bydlení.
8
Veřejná prostranství
Návrh vymezuje všechny plochy místních komunikací, nezastavěné plochy a části ploch
občanského vybavení, související s veřejným prostorem, jako plochy veřejných
prostranství. Vymezené plochy veřejných prostranství zahrnují plochy místních
komunikací.
Úprava centra obce, tj. prostoru návsi, zeleně podél vodoteče a požární nádrže,
prostoru u obecního úřadu s dětským hřištěm a navazující plochy sportovního hřiště, je
vymezena jako veřejně prospěšné opatření – úprava veřejného prostranství. Navržena
je úprava komunikací a pěších cest, doplnění zeleně a mobiliáře, a celková kultivace
prostředí.
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ
NEROSTŮ
Koncepce uspořádání krajiny
Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném
území z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrana
priorit a potenciálů využití územních oblastí. Návrh respektuje zásady “Úmluvy o
krajině” vymezením ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a stanovením
podmínek pro změny v jejich využití.
Krajinné typy jsou členěny do funkčních ploch, podmínky jejich využití jsou popsány v
následující kapitole.
Územní systém ekologické stability
Vymezení ploch pro USES
Pro návrh lokálního územního systému ekologické stability v řešeném území je závazné
vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES podle ÚPD vydané krajem (ÚP VÚC
okresu Benešov).
Ve správním území obce Všechlapy jsou zastoupeny tyto prvky:
- RBK 1324 - regionální biokoridor Chotýšanka – Blanice
regionální biokoridor, vymezený; délka v řešeném území cca 3500 m,
průměrná šířka 70 m
- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru Sázava , s probíhající osou mezofilní
hájovou K78
Návrh územního plánu vymezuje plochy pro prvky lokálního ÚSES. Tyto plochy jsou
doplněny do ploch uspořádání krajiny a tvoří tak nedílnou součást celého krajinného
rámce.
LOKÁLNÍ ÚSES
BIOKORIDORY:
9
LBK 20 – Brtnický potok
biokoridor p evážn funk ní, údolní niva Brtnického potoka ř ě č s přilehlými loukami a
porosty
délka 1800 m, průměrná šířka 40 m
současný stav společenstev: dobrý, vodní tok, údolní niva
návrh opatření: v ploše biokoridoru ponechat vodnímu toku přirozenou schopnost
vytvářet koryto, neomezovat vegetační doprovod, nedoplňovat druhovou skladbu. Luční
porosty pravidelně sekat, nehnojit průmyslovými hnojivy, nedoplňovat druhovou skladbu
dosevem kulturních druhů.
cílový stav: extenzivní louka, přirozené koryto vodoteče s břehovými porosty, vytvořit
pozvolný přechod do přirozených stromových formací a do nízkých travních porostů
cílová společenstva: lesní, luční, vodní
LBK 21 – Senecký potok
biokoridor převážně funkční, údolí Seneckého potoka s lesními porosty (smrkové
monokultury)
délka 950 m, průměrná šířka 40 m
současný stav společenstev: převaha smrkových porostů, vodní tok, údolní niva
návrh opatření: v ploše biokoridoru ponechat vodnímu toku přirozenou schopnost
vytvářet koryto, v lesních porostech zvýšit zastoupení listnatých dřevin. Luční porosty
pravidelně sekat, nehnojit průmyslovými hnojivy, nedoplňovat druhovou skladbu
dosevem kulturních druhů.
cílový stav: extenzivní louka, přirozené koryto vodoteče s břehovými porosty, vytvořit
pozvolný přechod do přirozených stromových formací a do nízkých travních porostů
cílová společenstva: lesní, luční, vodní
LOKÁLNÍ BIOCENTRA:
LBC 1 – Pod Malovkou
biocentrum vložené v RBK 1324, převážně funkční, tok Blanice s údolní nivou a
přilehlými lesními porosty
výměra: v řešeném území 4,0 ha (celkem 5,5 ha)
kultura: vodní tok, louka (údolní niva), lesní porosty (smrkové monokultury)
návrh opatření: v ploše biocentra ponechat vodnímu toku přirozenou schopnost vytvářet
koryto; úprava břehových porostů; na lesní půdě po těžbě zalesňovat původní
dřevinnou skladbou, s důrazem na listnaté dřeviny; louky kosit po odkvětu vysokých trav
cílová společenstva: lesní, luční, vodní
LBC 2 – Pod Chlumkem
biocentrum vložené v RBK 1324, převážně funkční, tok Blanice s údolní nivou a
přilehlými lesními porosty
výměra: v řešeném území 4,0 ha (celkem 10,0 ha)
kultura: vodní tok, louka (údolní niva), lesní porosty (smrkové monokultury)
návrh opatření: v ploše biocentra ponechat vodnímu toku přirozenou schopnost vytvářet
koryto; úprava břehových porostů; na lesní půdě po těžbě zalesňovat původní
dřevinnou skladbou, s důrazem na listnaté dřeviny; louky kosit po odkvětu vysokých
trav; chatová zástavba beze změny a bez dalšího rozšiřování
cílová společenstva: lesní, luční, vodní
LBC 3 – Nový Mlýn
biocentrum vložené v RBK 1324, převážně funkční, tok Blanice s údolní nivou a
přilehlými lesními porosty
výměra: v řešeném území 4,0 ha (celkem 5,5 ha)
kultura: vodní tok, louka (údolní niva), lesní porosty (smrkové monokultury)
10
návrh opat ení: v ploše biocentra ponechat vodnímu toku p ř řirozenou schopnost vytvářet
koryto; úprava břehových porostů; na lesní půdě po těžbě zalesňovat původní
dřevinnou skladbou, s důrazem na listnaté dřeviny; louky kosit po odkvětu vysokých trav
cílová společenstva: lesní, luční, vodní
LBC 7 – Senecký potok
biocentrum vložené v LBK 21, funkční; údolí Seneckého potoka s přilehlými porosty
výměra: v řešeném území 8,0 ha (celkem 14,0 ha)
kultura: vodní tok, louka (údolní niva), lesní porosty (smrkové monokultury)
návrh opatření: v ploše biocentra ponechat vodnímu toku přirozenou schopnost vytvářet
koryto; úprava břehových porostů; na lesní půdě po těžbě zalesňovat původní
dřevinnou skladbou, s důrazem na listnaté dřeviny; louky kosit po odkvětu vysokých trav
cílová společenstva: lesní, luční, vodní
LBC 8 - Brtnice
biocentrum vložené v LBK 20, funkční; svah nad potokem Brtnice s loukou
výměra: 8,5 ha
současný stav společenstev: smrkové monokultury nad údolím potoka a kosená louka
návrh opatření: v ploše biocentra ponechat vodnímu toku přirozenou schopnost vytvářet
koryto; úprava břehových porostů; na lesní půdě po těžbě zalesňovat původní
dřevinnou skladbou, s důrazem na listnaté dřeviny; louky kosit po odkvětu vysokých trav
cílová společenstva: lesní, luční, vodní
LBC 9 – Niva Blanice
biocentrum vložené v RBK 1324, převážně funkční, tok Blanice s údolní nivou a
přilehlými lesními porosty
výměra: v řešeném území cca 1,0 ha (celkem 5,0 ha)
kultura: vodní tok, louka, lesní porosty, botanicky a zoologicky cenná lokalita
návrh opatření: v ploše biocentra ponechat vodnímu toku přirozenou schopnost vytvářet
koryto; úprava břehových porostů; na lesní půdě po těžbě zalesňovat původní
dřevinnou skladbou, s důrazem na listnaté dřeviny; louky kosit po odkvětu vysokých trav
cílová společenstva: lesní, luční, vodní
LBC 10 – Na Dubině
biocentrum vložené v RBK 1324, převážně funkční, tok Blanice s údolní nivou a
přilehlými lesními porosty s jižní orientací
výměra: v řešeném území cca 1,0 ha (celkem 5,0 ha)
kultura: vodní tok, louka, dubový porost
návrh opatření: v ploše biocentra ponechat vodnímu toku přirozenou schopnost vytvářet
koryto; úprava břehových porostů; louky kosit po odkvětu vysokých trav
cílová společenstva: vodní, luční, liniová zeleň
Pro plochy začleněné do návrhu ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí tyto zásady:
- přípustné jsou výsadby porostů geograficky původních dřevin
- změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních
druhů dřevin, k posílení funkčnosti ÚSES
- přípustné jsou pouze liniové stavby a zařízení technické infrastruktury
- nepřípustné jsou činnosti a způsoby využití, které by vedly k narušení ekologicko
– stabilizační funkce území a přirozených stanovištních podmínek (např.
zintenzivnění hospodaření, změna kultury trvalých travních porostů na ornou
půdu, zásahy do přirozeného vodního režimu, ukládání odpadů a navážek a
pod.)
- výsadbu v místech kontaktů s technickou infrastrukturou je nutno koordinovat s
požadavky správců dotčených sítí,
11
- výsadbu podél tok je nutno provád t v souladu ů ě s oprávněnými požadavky
správce toku.
Grafické vymezení prvků ÚSES je zakresleno v hlavním výkresu územního plánu.
Prostupnost krajiny
V území jsou zachovány historické cesty, a to zejména díky velmi členitému terénu a
většímu zastoupení lesních ploch, které neumožnilo intenzivní zemědělské
obhospodařování a vytváření velkých honů orné půdy. Tyto cesty zajišťují dobrou
prostupnost krajiny; jsou navrženy k úpravě a doplnění liniové zeleně.
Návrh nespecifikuje přesné trasování nových cest; prostupnost krajiny ve formě pěších
cest a cyklostezek může být realizována na smíšených plochách nezastavěného území.
Regulativy umožňují trasovat cesty téměř kdekoliv v krajině.
Protierozní opatření
V řešeném území je vyšší zastoupení ploch se zvýšenou retenční schopností – krajinná
zeleň, meze, trvalé travní porosty a plochy lesní, které rozdělují zemědělsky
obhospodařované pozemky a snižují účinky půdní a vodní eroze.
Proti eroznímu působení vody se navrhuje v maximální míře zachování zatravnění
exponovaných pozemků a osazování mezí přirozenou vegetací. Podél vodních toků
jsou navrženy plochy smíšené nezastavěného území s prvky krajinné zeleně.
Na zemědělsky obhospodařovaných plochách se doporučuje obdělávat svažité
pozemky po vrstevnicích a upřednostňovat druhy odolné vodní erozi.
Opatření proti povodním
V území je stanoveno záplavové území řeky Blanice.
Zastavěné území sídla Všechlapy není tímto limitem dotčeno. Místní část Nové Mlýny
na jižním okraji území obce leží v dotyku se záplavovým územím; v této lokalitě územní
plán nevymezuje zastavitelné plochy.
Navrženým opatřením pro zvýšení retence území je revitalizace vodních toků s
opatřeními pro snížení rychlosti tekoucí vody, zachování trvalých travních porostů a
dosadby liniové zeleně. V blízkosti vodních toků je nutné zachovat větší podíl
nezpevněných ploch, a ponechat volně přístupný zatravněný pás v minimální šířce 6 m
od břehové čáry, z důvodů údržby a čištění.
Koncepce rekreačního využívání krajiny
Funkční rozložení ploch je navrženo s ohledem na potřebu zvýšené ekologické stability
a možnosti zprůchodnění území. Přímý kontakt návštěvníka s krajinnými složkami
umožňuje cestní síť stávajících veřejných komunikací (pěší cesty, cyklotrasy).
Plochy pro dobývání nerostů
Návrh nevymezuje plochy pro dobývání nerostů.
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ, S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČ ELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) ,
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ,
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ, VČ. ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU
12

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 22.3. 2017

Oznámení o zveřejnění více zde »

Úřední deska 9.10. 2016

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje ve volebním okrsku Všechlapy více zde »

Aktuality 15.4. 2011

Rozpočet na rok 2011 - I.úpravavíce zde »

Aktuality 10.10. 2010

Územní plán Všechlapy Ivíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek